اجرای حفاری و کوبش میکروپایل توسط شرکت شیلاو خاورمیانه