بهسازی خاک زیر فونداسیون پایه های پل جاده جفتان طریزآباد تفرش در استان مرکزی به روش میکروپایل.
EnglishIran