بهسازی خاک زیر فونداسیون مجتمع آموزشی خیراللهی خرم آباد به روش میکروپایل.
EnglishIran