بهسازی خاک زیر فونداسیون سیلوهای پتروشیمی بسپاران به روش میکروپایل.
EnglishIran