کنترل نشست ساختمان مرکزی پالایشگاه هفتم مجتمع پارس جنوبی بدون تخلیه کارکنان به روش تزریق تحکیمی.
EnglishIran