انجام آزمایش بر روی شمع های پروژه ساختمان اداری و کنترل قطار شهری کرمانشاه.
EnglishIran