بهسازی خاک زیر پایپرک ها جهت کنترل نشست خط لوله ایستگاه تقویت فشار گاز کوهدشت به روش جت گروتینگ.
EnglishIran