کنترل نشست و مقاوم سازی فونداسیون مخازن به روش میکروپایل بدون Shutdown ایستگاه مذکور.
EnglishIran