کنترل نشست و مقاوم سازی مسجد تحت نظارت سازمان میراث فرهنگی
EnglishIran