بهسازی خاک زیر فونداسیون مخازن آب شیرین کن طرح ساقی کوثر بندرعباس به روش اختلاط عمیق (deep soil mixing).
EnglishIran