بهسازی خاک زیر فونداسیون طرح یوتیلیتی NGL جزیره خارک به روش میکروپایل.
EnglishIran