بهسازی خاک زیر فونداسیون مخازن آب آتشنشانی فاز 13 مجتمع پارس جنوبی به روش میکروپایل.
EnglishIran