بهسازی خاک زیر فونداسیون ساختمان خدماتی پایگاه دوم دریایی ولایت بندر جاسک پس از تکمیل اسکلت به روش میکروپایل.
EnglishIran