کنترل نشست فونداسیون پایپرک ها و محوطه فلر پتروشیمی کاویان به روش میکروپایل و تزریق تحکیمی.
EnglishIran