پایدارسازی ترانشه های اطراف مسیر راه آهن تهران- تبریز به روش نیلینگ.
EnglishIran