کنترل نشست فونداسیون های یونیت 160 فاز 14 پارس جنوبیبه روش میکروپایل.
EnglishIran