بهسازی خاک زیر فونداسیون برج 25 طبقه قلمستان تجریش تهران به روش میکروپایل.
EnglishIran