کنترل نشست فونداسیون های پمپ های واحد 101 فاز 14 پارس جنوبی به روش میکروپایل.
EnglishIran