پایدارسازی دیواره مخزن آب کارخانه تولید فولاد و نرم گرم سیرجان به روش نیلینگ و شمع سکانت.
EnglishIran