بهسازی خاک زیر فونداسیون ساختمان انبار گروه الکترونیک پایگاه دوم دریایی ولایت بندر جاسک پس از تکمیل اسکلت به روش میکروپایل.
EnglishIran