پایدارسازی دیواره گود مجتمع مسکونی گلستان قم به روش سازه خرپایی.
EnglishIran