پایدارسازی دیواره گود ساختمان پزشکان اهواز به روش نیلینگ.
EnglishIran