اجرای شمع های کوبشی زیر فونداسیون مخازن بنادر صادراتی مجیدیه.
EnglishIran