پایدارسازی ترانشه و بهسازی خاک زیر پایپرک های فلر پتروشیمی کاویان به روش نیلینگ.
EnglishIran