پایدارسازی دیواره گود برج فریماه در منطقه فرمانیه تهران به روش نیلینگ.
EnglishIran