بهسازی خاک زیر فونداسیون کمپ شهید خرازی شرکت اویک به روش میکروپایل.
EnglishIran