کنترل نشست فونداسیون پایپرک های واحد 125 فاز 14 مجتمع پارس جنوبی به روش میکروپایل.
EnglishIran