اجرای شمع های کوبشی زیر فونداسیون پارکینگ پتروشیمی مارون.
EnglishIran