انجام آزمایش بر روی شمع های پروژه پارکینگ پتروشیمی مارون.
EnglishIran