پروژه های نظامی و امنیتی که توسط شرکت شیلاو خاورمیانه انجام شده اند.
EnglishIran