بهسازی خاک زیر فونداسیون پایپرک های واحد 600 پتروشیمی آب نیرو به روش میکروپایل.
EnglishIran