بهسازی خاک زیر فونداسیون مخازن آب کندانس برگشتی پتروشیمی آب نیرو به روش میکروپایل.
EnglishIran