بهسازی خاک زیر فونداسیون فلر شرقی فاز 14 مجتمع پارس جنوبی به روش میکروپایل.
EnglishIran