کنترل نشست و مقاوم سازی مجتمع مسکونی خیابان امام شهر قدس به روش میکروپایل

مجتمع مسکونی خیابان امام شهر قدس

کنترل نشست و مقاوم سازی ساختمان به روش میکروپایل.

بیشتر بدانید!
بهسازی خاک زیر پایپرک ها جهت کنترل نشست خط لوله ایستگاه تقویت فشار گاز کوهدشت به روش جت گروتینگ.

کنترل نشست خط لوله ایستگاه گاز کوهدشت

بهسازی خاک زیر پایپرک ها به روش جت گروتینگ.

بیشتر بدانید!
کنترل نشست ساختمان واحد O1 پتروشیمی فراورش به روش تزریق تحکیمی.

کنترل نشست ساختمان واحد O1 پتروشیمی فراورش

کنترل نشست ساختمان به روش تزریق تحکیمی.

بیشتر بدانید!
کنترل نشست و مقاوم سازی ساختمان مجتمع مسکونی واقع در شهر ری به روش میکروپایل.

کنترل نشست مجتمع مسکونی شهر ری

کنترل نشست و مقاوم سازی ساختمان به روش میکروپایل.

بیشتر بدانید!
بهسازی خاک خیابان شکوفه منطقه 19 تهران به روش میکروپایل تحکیمی جهت کنترل نشست خاک دستی با عمق 8 الی 26 متر (عرض خیابان 24 متر و طول آن یک کیلومتر)

کنترل نشست خیابان شکوفه منطقه 19 تهران

بهسازی خاک دستی و کنترل نشست به روش تزریق تحکیمی.

بیشتر بدانید!
کنترل نشست ساختمان مرکزی پالایشگاه هفتم مجتمع پارس جنوبی بدون تخلیه کارکنان به روش تزریق تحکیمی.

کنترل نشست ساختمان پالایشگاه هفتم پارس جنوبی

کنترل نشست و مقاوم سازی ساختمان مرکزی بدون تخلیه کارکنان.

بیشتر بدانید!
کنترل نشست فونداسیون پایپرک ها و محوطه فلر پتروشیمی کاویان به روش میکروپایل و تزریق تحکیمی.

کنترل نشست پایپرک های فلر پتروشیمی کاویان

کنترل نشست پایپرک ها و محوطه فلر به روش تزریق تحکیمی.

بیشتر بدانید!
پروژه میکروپایل تحکیمی میدان شهریاری منطقه 19 تهران تهران از سوی شرکت بهسرای ونک و تحت نظارت شرکت ره آزما و توسط شرکت شیلاو خاورمیانه طراحی و اجرا شد. هدف از این پروژه طراحی و اجرای بهسازی خاک نشست کرده زیر میدان به روش میکروپایل تحکیمی بوده است.

کنترل نشست میدان شهریاری منطقه 19 تهران

بهسازی خاک دستی و کنترل نشست به روش تزریق تحکیمی.

بیشتر بدانید!
کنترل نشست فونداسیون پایپرک های واحد 125 فاز 14 مجتمع پارس جنوبی به روش میکروپایل.

کنترل نشست پایپرک های واحد 125 فاز 14 پارس جنوبی

کنترل نشست فونداسیون پایپرک ها به روش میکروپایل.

بیشتر بدانید!
EnglishIran