بهسازی خاک زیر فونداسیون دیوارها و ساختمان امنیتی پلدختر به روش میکروپایل.
EnglishIran