انجام آزمایش فشاری و کششی بر روی میکروپایل های پروژه پل جاده جفتان طریزآباد تفرش در استان مرکزی.
EnglishIran