پایدارسازی ترانشه و بهسازی خاک زیر فونداسیون فلر شرقی فاز 14 پارس جنوبی به روش نیلینگ.
EnglishIran