بهسازی خاک زیر فونداسیون ساختمان گروه های عمومی پایگاه دوم دریایی ولایت بندر جاسک پس از تکمیل اسکلت به روش میکروپایل.
EnglishIran