بهسازی خاک زیر فونداسیون مجتمع تجاری گنجینه خلیج فارس فاز 1 و 2 به روش میکروپایل.
EnglishIran