اجرای شمع های کوبشی زیر فونداسیون پست برق پتروشیمی فجر.
EnglishIran