پایدارسازی دیواره گود مجتمع مسکونی اتحاد تهرانپارس قم به روش نیلینگ.
EnglishIran