بهسازی خاک زیر فونداسیون ساختمان گروه مکانیک پایگاه دوم دریایی ولایت بندر جاسک پس از تکمیل اسکلت به روش میکروپایل.
EnglishIran