انجام آزمایش بر روی شمع های درجای پروژه نیروگاه برق لامرد در استان فارس.
EnglishIran