اجرای شمع های کوبشی زیر فونداسیون مخازن پتروشیمی رازی.
EnglishIran