بهسازی خاک و کنترل نشست خاک بستر در پروژه مسجد شنبدی بوشهر

نویسندگان: صادق رسابخش، 

بیشتر بدانید!

افزایش ظرفیت باربری و بهسازی بستر روانگرا با استفاده از میکروپایل ها

نویسندگان: صادق رسابخش، 

بیشتر بدانید!

استفاده از روش میکروپایل در بهسازی بستر بناهای تاریخی به منظور رفع مشکل نشست خاک بستر (مطالعه موردی)

نویسندگان: صادق رسابخش، 

بیشتر بدانید!

Centrifuge model study on geogrid reinforced soil walls with marginal backfills with and without chimney sand drain

Authors: B.S.Viswanadham, Hamidreza Razeghi, Jaber Mamaghanian, C.H.S.G.ManikumarPublisher Journal: Geotextiles and Geomembranes

بیشتر بدانید!

Centrifuge and numerical model studies on the behaviour of geogrid reinforced soil walls with marginalbackfills with and without geocomposite layers

Authors: Hamid Reza Razeghi, B.V.S.Viswanadham, Jaber Mamaghanian Publisher Journal: 

بیشتر بدانید!

تألیفات شرکت

. P1- Centrifuge and numerical model studies on the behaviour of geogrid reinforced s...

بیشتر بدانید!

مقالات فارسی

1

بیشتر بدانید!

English Papers

P1- Application of Pile Driving Analyzer (PDA) and CAPWAP Analysis to Bearing Capacity of Pile

بیشتر بدانید!

Application of Pile Driving Analyzer (PDA) and CAPWAP Analysis to Bearing Capacity of Piles

Abstract: This paper presents briefly the application of dynamic pile testing to bearing capacity determination of a pile embedded in loose to compact sand and silt layers. The possibility of liquefaction of the loose layers as a result of cyclic loads such as earthquake, and therefore, reduction in shaft res...

بیشتر بدانید!
EnglishIran