برآورد پتانسیل روانگرایی خاک جزیره قشم و بررسی بهسازی آن با ستون های سنگی

 چکیده:  در این مقاله به برآورد پتانسیل روانگرایی خاک جزیرهی قشم پرداخته میشود و بهسازی آن با استفاده از ستونهای سنگی مورد بررسی قرار میگیرد. با استفاده از نتایج در دسترس برای آزمایشات نفوذ استاندارد (SPT) درگمانه های موجود درمناطق مجاور سواحل جزیره ی قشم و با بکارگیری نرمافزار لیکیت، برای بزرگی و شتابهای مختلف زلزله به ارزیابی پتانسیل ر...

بیشتر بدانید!
EnglishIran