بهسازی خاک زیر فونداسیون پایه های پل جاده جفتان طریزآباد تفرش در استان مرکزی به روش میکروپایل.

پل جاده طریزآباد تفرش

بهسازی خاک زیر فونداسیون پایه های پل به روش میکروپایل.

بیشتر بدانید!
EnglishIran