بهسازی خاک زیر فونداسیون ساختمان آموزشی، ستادی، اداری و برج مراقبت فرودگاه شهید آریافر به روش میکروپایل.

برج مراقبت و ساختمان آموزشی فرودگاه شهید آریافر

بهسازی خاک زیر فونداسیون ساختمان برج مراقبت با میکروپایل.

بیشتر بدانید!
EnglishIran