بهسازی خاک زیر فونداسیون سیلوهای پتروشیمی بسپاران به روش میکروپایل.

سیلوهای پتروشیمی بسپاران

بهسازی خاک زیر فونداسیون به روش میکروپایل.

بیشتر بدانید!
کنترل نشست ساختمان واحد O1 پتروشیمی فراورش به روش تزریق تحکیمی.

کنترل نشست ساختمان واحد O1 پتروشیمی فراورش

کنترل نشست ساختمان به روش تزریق تحکیمی.

بیشتر بدانید!
کنترل نشست ساختمان مرکزی پالایشگاه هفتم مجتمع پارس جنوبی بدون تخلیه کارکنان به روش تزریق تحکیمی.

کنترل نشست ساختمان پالایشگاه هفتم پارس جنوبی

کنترل نشست و مقاوم سازی ساختمان مرکزی بدون تخلیه کارکنان.

بیشتر بدانید!
کنترل نشست فونداسیون پایپرک های واحد 125 فاز 14 مجتمع پارس جنوبی به روش میکروپایل.

کنترل نشست پایپرک های واحد 125 فاز 14 پارس جنوبی

کنترل نشست فونداسیون پایپرک ها به روش میکروپایل.

بیشتر بدانید!
کنترل نشست فونداسیون های پمپ های واحد 101 فاز 14 پارس جنوبی به روش میکروپایل.

کنترل نشست پمپ های واحد 101 فاز 14 پارس جنوبی

کنترل نشست فونداسیون های یونیت به روش میکروپایل.

بیشتر بدانید!
EnglishIran