بهسازی خاک زیر فونداسیون ساختمان مهمانسرای صندوق توسعه کشاورزی به روش میکروپایل تحکیمی جهت کنترل روانگرایی در شهر بوشهر

مهمانسرای صندوق توسعه کشاورزی بوشهر

بهسازی خاک زیر فونداسیون به روش میکروپایل.

بیشتر بدانید!
EnglishIran